داستانهای من...؟
سه شنبه 4 بهمن 1390

وندی ، جان و مایکل به همراه پدرومادرشان درخانه ای واقع دریکی ازکوچه های آرام لندن زندگی میکردند.یک روزبعدازظهر،هنگامی که پدرومادرشانازخانه بیرون رفته بودند،وندی افسانه ی سیندرلا رابرای برادران کوچکترش تعریف می کرد.ناناسگ اهلی آن ها هم،به آن داستان گوش می داد.همانطورکه وندی داشت درباره ی سیندرلای بیچاره وبدرفتاریهای نامادریش ،برای آن ها حرف می زد،همگی صدای شنیدندکه گفت:چه قدربی رحم!آن ها شگفت زده شدند.وندی برگشت ودیدپسرک غریبه ای دمپنجره ایستاده است .از اوپرسید:توکی هستی؟پسرک جواب داد:من پیترپن هستم وازسرزمین هیچستان آمده ام .پیترپن می خواست ازپنجره به درون اتاق بیایدکه ناگهان نانافکرکرد اوحتما دزداست که می خواهدازپنجره داخل اتاق بیایدوبه طرف اوحمله ورشد.نانافقط توانست سایه پیترپن راگازبگیرد.اماآقدرمحکم گاز گرفت که سایه کنده شد.وندی گفت:بس کن !ناناسایه راازاوگرفت وآن رابادوسه کوک به کفش های پیترپن دوخت.پیترپن گفت :متشکرم وندی .من این گردنبندوآویزان بلوط رابه تو می دهم. وندی ازاین هدیه بسیارخوشحال شدوبلافاصله آرابه گردن انداخت .پیترپن گفت:وندی ،دوست داری که بامن به هیچستان بیایی وداستان های قشنگت رابرای پسران گمشده که درآنجا بامن زندگی می کنند،تریف کنی؟وندی جواب داد:بله ،باکمال میل.ولی جان ومایکل هم بایدبامابیایند.پیترپن قبول کرد.کاسه ی بندزن که یک پری کوچلوبود،کردنوارانی وطلایی رنگی بر روی آن ها پاشیدوآن ها درهواشناورشدندودرآسمانی که ازستاره هاروشن شده بود،پروازکردند.رفتندورفتندتااینکه پیترپن به جزیره ی سرسبززیرپایشان اشاره کرد وگفت:آنجا سرزمین،هیچستان است.وندی ،ومایکل بقدری هیجان زده بودند.که موتوجه خطری که آن ها را تهدیدمی کرد،نبودند.ناگهان یک گولوله توپ ،زوزه کشان،ازکنارآنهاگذشت .بچه هاخیلی ترسیدند.گولوله ازکشتی کاپیتان هوک سروردزدان دریایی ،شلیک شده بود.اوازپیترپن خیلی متنفر بودوخیلی دوست داشت که اوراازبین ببرد.چون پیترپندست چپ اورادریک جنگ تن به تن قطع کرده بود.پیترفریاد زد :به تراست که خیلی زود به مخفیگاه برویم !پیترکه ازدست کاسه بندزن عصبانی بود،گفت:کاسه بندزن!اگرتونمی درخشیدی وگردطلایی نداشتی  ،دزدان دریایی هم مارانمی دیدند.ازما دورشو! کاسه بند زن که ازدست پیتر ناراحت شده بود،با او قهرکرد وچون به وندی حسادت می کردسریع خودش را به پسران گمشده می رساند که همگی از دوستان پیتربودند ،رساندوبه دروغ به آن ها گفت:عجوزه ی پیتر راکشت.وندی،متوجه حسادت کاسه بندزن نسبت به خودشده بود ومی دانست که اواحتمالا نقشه هایی درسردارد.برای همین سعی کردتازودترازکاسه بندزن به مخفیگاه برسد که البته موفق نشدولی از جان ،ومایکل وحتی پیترپن زودتر وارد مخفیگاه شد .کاسه بند زن اورابه پسران گمشده نشان دادوگفت:این همان وندی عجوزه است .بهترین تیرندازآن پسرها،تروس بخورد. این تله ی کاپیتان برای پیترپن گذاشته بود .چون مطمئن بودکه او برای کمک به این پرنسس هندی دست به کارمی شودواینطورخودش گیرمی افتدوتمساح اورایک لقمه چپ می کند .پیتر در یک چشم به هم زدن پرنسس هندی که نامش لی لی  ببره بود رانجات دادوتمساح برای همیشه گرسنه ماندودماغ کاپیتان  هوک حسابی سوخت.پدرو مادر لی لی به قدری ممنون پیترپن شده بودندکه او وتمام بچه هابه دهگدی هند یها دعوت کردند .هندی هابا رقص وآواز به بچه ها خوش آمد گفتند.وندی از مهمانی آن شب اصلا لذت نبرد.چون پیتردرتمام طول مهمانی با لی لی ببره می رقصید . پس او بچه هارابه خانه برد که بخوابند.بعد از آن که بچه هاخوابیدند،یک کیک خیلی  خوش مزه برای پیترپخت وبعدشروع به نوشتن نامه ای برای پیترکرد:پیترعزیز!ماقصدداریم به لندن برگردیم!من این کیک رابرای توپختم . خدا نگهدار. وندی اوحتی تصویرش را هم نمی کرد که کاپیتان هوک تمام این اتفاقات دزدکی ازپشت پنجره نگاه کرده است. کاپیتان هوک به دزدان دریایی دستور داد:تمام بچه هارا بگیرند .آنها به داخل خانه ریختند ودست وپای تمام بچه ها رابستند . کاپیتان نعره کشید: هاهاها! باپیترپن خداحافظی کنید !راستی شمابچه ها غذای خوشمزه ای برای تمساح هستیدهاهاهاسپس کاپیتان به دزدان در  یایی  گفت که بچه هارابه کشتی ببرند .کاسه بندزن که پشت چراغ قایم شده بود،تمام این جریان رادید.وقتی پیترپن برگشت ،نام راخواند. سپس به سمت کیک رفت تا یک برشازآن رابخورد ولی کاسه بندزن  به طرف اوحمله  کردوبه وبه اوتنه محکمی زدوباعث شدتاکیک ازدست پیتر بیفتاد.   پیتر یک برش دیگر برداشت که ناگهان کاسه بندزن به سمت برش   کیک پرواز کرد وآن را گاز زد سپس به زنین افتاد وبی هوش شد. پیتر تمام ماجرا را فهمید.کاسه بند زن رااز زمین برداشت  گریه کردن کرد.وگفت : من متاسفم ،کاسه بند زن . قره ی اشگ پیتر در دهان کاسه بند زن وسم را شست وآن راخنثی کرد.کاسه بند زن جان گرفت . او گفت :پیتر گوش کن ! کاپیتان هوک وندی وبقییه بچه ها را به کشتی برد تاآن ها را جلوی تمساح گرسنه بیندازد. پیتر گفت: بامن بیا کاسه بند زن ! ما آنهارانجات خواهیم داد! هنگامی که آنها بالای کشتی دزدان دریایی پرواز می کردند ، دیدند که کاپیتان هوک ودزدان دریایی وندی را مجبورکرده اند تا برروی چوبی که در رو ی آب ملق است راه برود . ودرهمان حال تمساح گرسنه منتظر افتا دن او به آب بود. درست درلحظه ای داشت به درون آب می افتاد پیترپن به پایین شیرجه زد واورا گرفت . پیتر دستور داد: دزدان دریایی رابگیرند بچه ها!او توانست بچه هارا باهم متحد کند . آنها دت به دست هم دادند وکاپیتان هوک ودزدان دریایی  رامجبورکرد تابه درون آب جایی که تمساح دحال انتظار کشیدن بود بپرند. بچه ها از خوشحالی بالاوپایین پریدند وفریاد زدند:ماخودمان  کارشان را ساختیم!از انروز به بعد درهیچستان درامن وامان خواهیم بود . پیتر فریاد زد: هالا من کاپیتان این کشتی هستم .باکمک گرد نوارانی کشتی به صورت مجعزه آسا در نیان ستاره گان به حرکت درآمد وبه سمت خانه ی وندی حرکت کرد .هنگامی که به آنجارسیدند ، وندی از پیترپن پرسید : چرا نمی آیی تا با ما زندگی کنی؟ پیتر پاسخ داد: اگر من در اینجازندگی کنم ،بزرگ می شوم ونمی توانم به هیچستان باز گردم . پس با هم خدا حافظی کردند وکشتی دزدان دریایی از نور ماه گذشت وپیترپن را بههیچستان برد.

این بود داستان پیترپن                                                                                                             نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 27 بهمن 1398 01:12 ب.ظ
The perfect man is usually the grooms most trustworthy and faithful pal or
relative. The most effective man is often the grooms most
reliable and faithful pal or relative. The ushers stands out as
the grooms brothers, cousin, or greatest mates, or brothers and shut family members of the bride.

Responsibilities of one of the best Man Before the wedding, he - pays for his personal attire,
bought or rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
Throughout the ceremony, he - is not part of the processional however enters with the groom, standing
behind the groom and barely to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the wedding license.
On the reception, he - doesn't stand within the receiving line until he is also the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both
his and the grooms rented formal put on to the suitable location.
یکشنبه 27 بهمن 1398 10:41 ق.ظ
5escortgirls Quick search and get up to date results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Searching for escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
جمعه 18 بهمن 1398 06:32 ق.ظ
Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.

I once again find myself spending a significant amount of time
both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
شنبه 12 بهمن 1398 08:37 ق.ظ
5escortgirls Quick search and obtain the most up-to-date results Discover a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
یکشنبه 29 دی 1398 09:51 ق.ظ
ver videos pornos encuentros sexuales gratis porno maduras guarras
sexo gay real imagenes pornos preparar sexo anal porno mujer anuncios chicas huelva sexo cornella sexo casero
chico busca chico sabadell viendo sexo gratis
pelicula de sexo gratis videos de pornografia pornos videos contactos mujeres tenerife sur bideo porno porno duro gay chica joven busca maduro chica busca sexo murcia paginas para chatear y
conocer gente video porno chicas clasicos
del porno se busca chica para trio sexo en aranjuez sexo duro trios sexo y pasion porno adulto gratis donde encontrar mujeres solteras videos
de porno duro gratis peliculas porno gratis completas sex porno hd cine porno gay gratis cam sexo gratis chico busca mujer contactos mujeres
valdemoro escenas sexo famosas chinas porno
posturas sexo tantrico sexo gratis ahora videos
porno gratis de tetonas porno fontaneros chica busca chico en vitoria pelicula de porno guarras porno videos porno muy maduras fotos porno gays chica busca chico en asturias pelicula
porno lesbianas fotos sexo amateur peliculas
pornos gays gratis
شنبه 28 دی 1398 02:17 ب.ظ
porn pic paid dating site the simpsons sexiest moments
older women dating sites what other free dating sites are there free chat
line phone numbers arizona museum of sex dc us dating sites
free paris kennedy porn porn vagina greek orthodox online
dating lesbian porn sex sexiest club dresses what percent
of online dating works wonder woman sexy costume android porn apps
houston porn sex drive meaning in urdu best online dating apps canada high school sexting
rich guys dating site michelle monaghan sex sex change operation cost in usa free online video dating site draya michelle sex tape sex
posters motivational best dating site for busy professionals feng shui bedroom sexuality mature dating sites
in america irish dating in america online dating cambridge dictionary scorpio sexually lds singles dating sites how to
get sexually excited hulk sex herpes online dating australia best
christian dating site for marriage premarital sex and divorce
best online dating for artists best free online dating site
uk farrah's sex tape best dating site for separated free online dating uk no registration sex dice app android best free online dating
sites for seniors porn for girls tumblr culioneros porn sex addict dating amateur gay porn best online dating 40 dating site for smart
people
یکشنبه 1 دی 1398 07:52 ق.ظ
The best man is often the grooms most reliable and
faithful pal or relative. The best man is usually
the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The ushers may be the grooms brothers, cousin, or greatest pals, or brothers
and close relatives of the bride. Responsibilities of the best Man Before the wedding, he - pays for his
personal attire, bought or rented. May give the
envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - isn't part of the
processional but enters with the groom, standing behind
the groom and slightly to the left. After the ceremony,
he - instantly serves as one of many witnesses in signing the wedding license.
At the reception, he - does not stand in the receiving line unless he
can be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his and the grooms rented formal put on to the suitable
location.
سه شنبه 26 آذر 1398 10:16 ب.ظ
thanks considerably this excellent website is actually official plus casual
دوشنبه 25 آذر 1398 03:01 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the latest results Look for
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested
in escort girls? Discrete apartments? Produce a quick search by region of Israel.
پنجشنبه 21 آذر 1398 03:14 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your
theme? Fantastic work!
پنجشنبه 14 آذر 1398 12:13 ق.ظ
Hi friends, good piece of writing and nice urging commented
at this place, I am genuinely enjoying by these.
پنجشنبه 30 آبان 1398 09:19 ب.ظ
If some one wants to be updated with most up-to-date technologies after
that he must be pay a visit this web site and be up to date every day.
چهارشنبه 15 آبان 1398 12:15 ق.ظ
داستانهای من...؟ - پیترپن http://agenbolakaki.org
جمعه 3 آبان 1398 03:24 ق.ظ
داستانهای من...؟ - پیترپن http://taruhangoal.com
جمعه 26 مهر 1398 02:00 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in a few minutes a
villa for rent by city, a number of rooms lofts and villas.
Be astounded by the photos and information that the site has to make available you.
The site is a center for every person the ads from the field,
bachelorette party? Use somebody who leaves Israel?
Whatever the main reason you have to rent a villa for the two event or simply a group recreation suited to any age.
The site is also the centre of rooms by the hour, which is
definitely another subject, for lovers who are trying to find an opulent room equipped for discreet entertainment using a spouse or lover.

Regardless of what you are interested in, the 0LOFT website makes
a search for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
دوشنبه 22 مهر 1398 06:03 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find
in minutes a villa rented by city, various rooms
lofts and villas. Be in awe of the pictures and information that the site
has to make available you. The site is a center for everybody the ads within the field, bachelorette party?

Enjoy a buddy who leaves Israel? Regardless of what the reason you must rent
a villa for an upcoming event or just a team recreation suitable for any age.

The website is also the midst of rooms because of the hour, which
is definitely another subject, for lovers who are searching for a deluxe room equipped for discreet entertainment using a spouse or
lover. Whatever you want, the 0LOFT website makes a try to find you to identify rentals for
loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
شنبه 20 مهر 1398 05:41 ق.ظ
The perfect man is normally the grooms most trustworthy and faithful pal or relative.
The best man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.
The ushers may be the grooms brothers, cousin,
or finest friends, or brothers and shut family of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the marriage, he
- pays for his own attire, purchased or rented. May give the envelope to
the officiant earlier than the ceremony.
Through the ceremony, he - is not a part of the processional however
enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.

After the ceremony, he - immediately serves as one of many witnesses in signing the marriage license.

On the reception, he - doesn't stand in the receiving line until he can be the father of the groom.

After the reception, he - promptly returns
both his and the grooms rented formal wear to the
appropriate location.
پنجشنبه 18 مهر 1398 06:46 ق.ظ
I believe what you published made a lot of sense. However, what about this?

what if you were to create a killer headline? I am not saying
your content is not good, but suppose you added something that grabbed people's attention? I mean داستانهای من...؟ - پیترپن is kinda vanilla.
You might glance at Yahoo's front page and note how they create news headlines to get viewers to open the links.

You might add a video or a picture or two to grab people interested about everything've got to say.

Just my opinion, it could bring your blog a little livelier.
چهارشنبه 17 مهر 1398 12:30 ب.ظ
You are my aspiration, I possess few blogs and often run out from brand :).
دوشنبه 15 مهر 1398 05:19 ب.ظ
I got what you mean,saved to my bookmarks, very decent web site.
شنبه 13 مهر 1398 02:44 ب.ظ
I believe you have remarked some very interesting details, regards for the post.
شنبه 13 مهر 1398 02:02 ق.ظ
I was just looking for this info for a while.
After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your
site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list.
Usually the top sites are full of garbage.
جمعه 12 مهر 1398 07:37 ق.ظ
cheers considerably this excellent website is usually proper in addition to everyday
چهارشنبه 10 مهر 1398 10:36 ب.ظ
I liked up to you'll receive performed proper here.
The comic strip is tasteful, your authored material stylish.
nevertheless, you command get got an edginess over that you would like be
turning in the following. unwell without a doubt come
further previously again as exactly the similar just about very frequently
inside case you protect this hike.
چهارشنبه 10 مهر 1398 10:13 ق.ظ
Fastidious response in return of this query with solid arguments and describing the whole thing about that.
سه شنبه 9 مهر 1398 05:48 ب.ظ
Yay google is my queen helped me to find this great web site!
شنبه 6 مهر 1398 11:44 ق.ظ
What's up mates, fastidious post and fastidious urging commented here, I am genuinely enjoying by these.
شنبه 6 مهر 1398 01:00 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of
your useful info. Thanks for the post. I'll certainly comeback.
جمعه 5 مهر 1398 04:24 ق.ظ
Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost
on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid
option? There are so many choices out there that I'm completely confused ..

Any recommendations? Many thanks!
پنجشنبه 4 مهر 1398 07:25 ب.ظ
Great article! This is the kind of information that are supposed to be shared around the net.

Disgrace on the search engines for now not positioning this post
upper! Come on over and consult with my web site . Thank
you =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic