تبلیغات
داستانهای من...؟
داستانهای من...؟
دبستانی ها
                               اولی ها شلخته 
                 
                              دومی ها پاتخته 

                             سومی ها پلیس اند 

                             چهارمی ها رئیس اند  

                            پنجمی ها روفوزه
     
                           یوری می رن تو کوزه  

                         کوزه که در نداره  
        
                          باباش خبر نداره  

                          وقتی که در دار شد

                         باباش خبر دار شد  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 1 مرداد 1393 :: نویسنده : محمد محامد
ستاره

باد آسمان را            دیشب تكان داد

سه تاستاره             در دستم افتاد

بودندآنها                    بسیار زیبا

یك دانه اش را             دادم به بابا

آن دیگری را                 دادم به مادر

دیدم كه مانده              یك دانه دیگر

آن رابه بالا                  پرتاب كردم

این كار هارا                 درخواب كردم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 6 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد
امیدبچه ها

خداخدای مهربان!              خدای خوب وآشنا!

خدای چشمه وچمن!           خدای سبزه زارها!

كسی كه بال می دهد             به این پرنده هاتویی

كسیكه باز می كند                  زبان جوجه را تویی!

تویی كه دادای به من              زبان و پا ودست و سر

دوتا فرشته داده ای                به نام مادرو پدر  !

كسی كه یادش از دلم             نمی شود جداتویی

خدای خوب و مهربان!              امید بچه ها تویی!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 6 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد
یارمهربان

من یارمهربانم          دانایو خوش زبانم

گویم سخن فراوان         با آن كه بی زبانم

پندت دهم فراوان           باسودبی زبانم

همش غافل                   من یارمهربانم 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد
آقارضا

آقا شما مثل گلی                من می شوم پروانه ات

از راه دوری آمدم                 مهمان می شوم در خانه ات

امروز درپشت صریح           آهسته بوسیدم تورا

دورتو پرپر می زدم              همراه باپروانه ها

من هم به دنیا آمدم           در روز میلاد شما

آن وقت بابایمگذاشت         اسمم را آقارضا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد
مژده مژده

دوباره بهمن شده            شكرخدا چشم ما

دوباره روشن شده               كه جشن انقلاب است

كوچه ی ما شهرما               پراز گل وگیاه است

ماه امام خمینی است             قلب ماست همیشه

اگرچه بیرون ما نیستیم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد

هزار هزار ستاره                  از آسمون می باره

شادی  فراوان شده                 هیچكس غم نداره

بلبل شاد خندون                       روتاب وگل سوار

چه چه چه می خونه                    چه روح وحالی داره

                          

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد
عیدت مبارك

كودك من بهارمن              مایه افتخارمن

عیدت مبارك                      كودك مهربان من

بلبل خوش زبان من                عیدت مبارك

ای گل روی خوب من              طوطی قصه گویه من

عیدت مبارك                            كودك من امید من

بخت خوش سفید من                 عیدت مبارك

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد محامد
خرس شكمو

یه خرس چاق و چله

نشسته بودروپله

 یه كندو در بغل داشت

توش یكوی عسل داشت

خرسه دلشدر د گرفت

وای چه سخته دل درد !

میگفت كوك كه مردم

عسل زیادی خوردم!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 12 اسفند 1390 :: نویسنده : محمد محامد
شیر شاه 2

اخبار مربوطبه تولد شاهزاده خانم{{ كیارا }}مثل باد در سرتاسر سرزمین افتخار منتشر شدوهمه ی حیوانات به سرعت مقابل صخره ی افتخار دور هم چمع شدند.بر با لا ترین نقطه صخره ، سیمبا{شیرشاه}،نالا {ملكه}،تیمن،پونبا ورافیكی ایستاده بودند.همه رافیكی را نگاه می كردندكه یك بچه شیر كوچك را به آرامی روی دست بلند كرده بودوبا صدای بلند گفت:خوش آمدی شاه زاده كیارا،مقدمت مبارك !سیمبا ونالا لبخندوبقییه ی حیواناتبا فریاد شاری تولد كیاراجشن گرفتند.

یك بار دیگر زندگی به روال طبیعی بر گشته بود.را فیكی می دانست كه تولد شاه زاده خانم،امید به آینده اهالی سرزنمین شیر ها به همراه داردولی از اتفاقات ومشكلاتی كه در پیش بود ،احساس نگرانی می كرد.

در آن سوی قلمروشیرها،یك ماده شیر عصبانی كودك خود را در آغوش گرفته بود.اسم این ماده شیر{زارا}بود.زارا همسر اسكار،رقیب دیرینه سیمبا بودوهمیشه سیمبا را به خاطر مرگ اسكار سرزنش می كرد.به همین دلیل سیمبا او را از سرزمین افتخار بیرون كرده بودواورا در آنجا گروهی از شورییان ومخالفین را كه به تبعیدها معروف شده بودند،رهبری می كرد.

درهمان هنگا م دو جاسوس  دو جاسوس جوان او به نام های {نیوكا}و{ویتانی}بازگشتند و خبرتولد ككیارارا آوردند.زارا غرش كنان گفت:عالی  است!كیارا یك دختر است ونمی تواند شاه بشود ولی پسر من {كو كو}می تواندپا دشاه سرزمین افتخار شود. او پسر كوچك خود را در آغوش فشرد.كوكو می توانست جای سیمبارا بگیرد.

تابستان  به سرعت  به سرزمین افتخار آمدواین زمانی بودكه كیارا باید با  محیط اطراف آشنا می شد .پومبا وتیمون سعی كردند كه مراقب او با شند ،اما كیارا از آن ها دور شد وبا خوشحالی به سوی رود خانه فرار كرد .او از صخره ای به صخره ی دیگری می پرید تا این كه نا گهان  با كوكو رو به رو شد . كیارا از پیدا كردن دوست جدید خیلی خوشحال شد.آن ها مشغول بازی باهم شدند كه ناگهان صخره های زیر پایشان به حركت آمد . بچه شیر ها روی تمساح های رودخانه ایستاده بودند.آنها در حالی كه در میان آواره های تمساح لیز میخوردند به سوی ساحل رودخانه فرار كردند .

آن دو هنوز  می  خاستند باهم بازی كنندكه نا گهان سیمبا وزارا سر رسیدند وبا عصبانیت به همدیگر  خیره شدند،حالا زمان خدا حافظی كوكووكیارا فرارسیده بود .

سیمبا به كیارا هشدارداد كه بیشتر مراقب خود ش باشد وگفت:تو روزی كه ملكه می شوی واین قسمتی از ارزش های واقی توست .

كوكو هم به در دسر افتاده بود .زارا به او گفت:از این به بعد  نباید پیش كیارا بروی !كوكو جواب داد:متاسفم!من فكر می كردم ما می توانیم باهم دوست باشیم زارا زیر لب غرید :دوست!؟اما بلا فاصله فكری به ذهنش رسید.اگركوكو در سرزمین شیر ها پزیرفته می شد ،او  شناس بیشتر ی داشت تا بتواند سیمبا را از بین ببرد.

ماهها وفصل ها همین طور می گذشت وكوكوبزرگ وبزرگرتر می شدتااین كهتبدیل به یك شیر جوان وقوی شد. شیری كه آماده بودتا نقشه ی شیطانی مادرش را به اجرا در آورد.كیارا نیز به ماده  شیر بسیار زیبا تبدیل شده بود كه می بایست اولین شكارش راانجامدهد.به پدرش سیمبا گفت:پدر،تو باید قول بدهی كه بگذاری من خودم به تنهایی این كار را انجام بدهم .

اما شیرشاه نتوانست به قولش عمل كند.اومخفیانه از تیمون وپومبا خواست كه مواظب كیارا با شد.ولی وقتی كیارا آنها را دید عصبانی شد وباسرعت به سوی چمنزا ر دوید.

شاه زاده خانم كیارا نمی دانست كه جاسوسهای زارادر تقیب او هستندمستقیما به تله ی كه تبعد ها برای او گذاشته بودند ،می رفت .نیو كا وویتانی خنده كنان گفتند  :حالا وقت آن است كه آتش روشن كنیم .زمانی كیارا متوجه شعله های آتش  دراطراف خود  شد كه دیگر برای فرار دیر شده بود.نا گهان  كوكو از راه رسید وبا شجاعت بسیارا شاهزاده را به جای امنی  منتقل كرد .كیارا بعداز به  هوش آمدن روی پاهای خود ایستاد ودر ابتدا شیری را كه روبه  رویش ایستاده بود ولی كمی بعد او را به جا  آورد وپرسید:آیا تو كوكو هستی ؟

سیمبا ونالا ورافیكئی شعله های آتش را از بالای صخره افتخار دید و فورا برای نجات كیارا خود را به آنجا رساند ند.آن ها این كه دیدند كیارا سالم است ،بسیار خوشحال شدندولی از دیدن كوكو ،بااینكه جان كیارا رانجات داده بود ،ناراحت شدند .

كوكو به آرامی به سیمبا نزدیك شد وگفت:از شما خواهش میكنم اجازه دهید كه كه من به سرزمین شیر ها باز گردم !.سیمبا تصمیم گرفت كه این شانس  را به تبعد های جوان بدهد ولی به او اجازه ی ورود به داخل غار را نداد .

صبح روز بعدكیارا از كوكو خواست كه شكار كردن را به او یاد بدهد .كوكو به او گفت:راحت باش وزمین را زیر پنچه هایت احساس كن!آنها از یك چمنزار گذشتند وبهن دنبال یك دسته پرنده به بالای تپه ای رفتند.درآن جاتیمون وپوبا را كه در جستوجوی حشرات بودند، ترساندند.

سپس همگی درحالی كه پرنده ها را فراری  می دادند ،به سمت پایین تپه دودند.ناگهان آنها متوجه شدند كه یك دسته كرگدن مستقما به طرف آن ها می آیند . كیارا فریاد زد :از این طرف!و آنها را به داخل غار برد راهنمایی كرد تا اینكه خطر رفع شد وكرگدن ها از آنجا گذشتند .

كیارا وكوكو از ماجرای آن روز خیلی لذت بردند .آنها در شب با یكدیگر به تماشای ستارگان پرداختند ودر حالی كه نگاه می كردند،كیارا شرو به صحبت درباره ی پدر و پدر بزگش كرد.

كوكو با شنیدن این حرف ها در بارهی چیز هایی كه مادرش به او گفته بود به شك افتاد.در همین موقع رافیكی از میان سایه ها ظاهر شد وآهسته گفت:برای پیدای كردن حقیقت باید به قلبتان رجوع كنید!آنها این كار را انجام دادند وزمانی كه كوكو به همراه كیارا به صخره ی افتخار بركشت،می دانست كه آنها میشه باهم خواهند بود واو می تواند به میان تبعد ها بر نگردد و آنجا بماند .ویتانی جاسوسی كه از یك فاصله  امن كوكو نزدیك غار شیرشاه تماشا می  كرد به سرعت به طرف سرزمین خودشان برگشت تا به زار بگوید كه كوكو آنها را ترك كرده است.

صبح روز بعد تبعدها در دره برای شیرشاه تله گذاشتند ولی سیمبا موق كه از تله بگذرد ولی در این درگیری نیوكا زیر كندهها ی درخت له شد .

زار با خشم و ناراحتی به سوی پسرش كوكو حمله كردو بالای چشم او را زخمی درست شبیه  به آنچه زار كه اسكار پدرش  داشت بهجای انداخت .كوكو با اندوه به سرزمین افتخار برگشت،اما اهالی آجا او را به خاطر تله ای كه مادرش برای سیمباگذاشته بود سرزنش كرده واز خود راندند .

كیارا ، تنها كسیبود كه هنوز به كوكواعتماد داشت واو را تا بركه آب دنبال كرد .كوكگو از دیدن او بسیار خوشحال شد .كیارا به او گفت :ما باید برگردیم اگر فرار ككنیم سرزمین افتخار برای همیشه تقسیم خواهد شد.

در این هنگام زارا شیر های تحت فرمژانش را برای جنگ فرا خواند . همانطر كه ابرها توفان زار بالای سرشان جمع می شد ند او نیز تبعد ها را برای جنك علیه اهالی سرزمین افتخار جمع می كرد.

كیارا وكوكودرست به موقع رسیدندواز  هردو طرف  خواستند كه  باهم صلح كنند .سیمبا وهمه ی حیوانات متوجه شدند كه كیارا درست می گوید وتقسیم سرزمین افتخار به نفع هیچ یك از حیوانات  نیستوو همه از این واقع زیان خواهند دید .

تنها زارا مصمم به جنگ بود وبه سیمبا حمله كرد ،اما كیارا خودرا به میانش انداخت و دو ماده شیر با هم گلاویز شدند ودر ضمن درگیر به لبه ی یك پرتگاه رسیدند .ناگهان زارا لرزید واز پرتگاه به پایین افتاد ودیگر هیچ كس او را ندید . سیمبا صلح دوستی را در سرزمین افتخار اعلام كرد .چند روز بعد تمام شیر ها دور یك حلقه روی صخره ی افتخار جمع شدند .كیارا وكوكو آخر از همه رسیدند تا این حلقه را كامل كنند . رافیكی از خداوند برای سرزمینشان خیرو بركت آرزو كردچرخه ی زندگی دوباره كامل شده بود وششیر هاتوانستند با خوشحالی وآرامش كنار یكدیگر زندگی كنند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 4 اسفند 1390 :: نویسنده : محمد محامد

خپلی دلش درد  گرفته

با مادرش رفت مكطب

دكتر اون و نگاه كرد

 گفت داره یه خورده تب

به جای شیرو میوه

 پسته ومغزوگردو

چیپس و پفك می خوری

ای پسر شكمو

خپلی پرید تو خیال

دكتر نوشت یه نسخه

یه بسته لواشك

ده تاپفك درسته

خپلی خیلی خوشحاله

رفتش تو دارو خونه

یه قفسه پراز چپپس

آدامس های دونه دونه

یه بسته چیپرو برداشت

بعدش سه تا آب نبات

یه عالمه پفك خورد

هفت هشت تاهم آب نبات

یه هو دلش درد گرفت

بیرون اومد از خیال

دكتر حسابی خندید

گفت شكموی باحال

به جای هله هوله

یه قرص دادم یه شربت

امروز به جای بازی

بكن تو استراحت

شاعر:اعظم سبحانییان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 29 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد محامد
یكی بود یكی نبود غیراز خدا هیچ كس نبود.تویك جنگل خرگوش ومیمون وخرس زندگی می كرد.تا این كه یك روز،یك شیر وارد جنگل شد؛ومی گفت :برای من آ ذوقه بیاورید وگرنه همه ی شما را می خورم .روزها،هفته ها ،ماه ها وسال ها گذشتندكه تایك روز تصمیم گرفتندیك نقشه ای بكشندورفتندبه خانه ی شیروبه او گفتند:یك شیر دیگر وارد آجاشده ومی خواهد به آن هاحمله كند شیرنادان گفت :كی جرعت كرده به من چنین حرفی بزند خرگوش ومیمون خرس شیر را به طرف چاه قدیمی بردند وشیر نادان تصویر خود را در آب دیدوگفت كی جرعت كرده به جنگل من بیایید وشیر پرید توی چاه وخرگوش و میمون وخرس به خوبی زندگی كر دند.  نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 26 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد محامد

به نام خداوند بخشنده ومهربان

خانم حسینی مدیر مهد کودکی که حسنی به آن جا رفت به همراه دو نفر از مربیان،آن روز به پارکنگ چیتگر آمده بودند تایک اردوی نیم روزی را بگذرانند.وقتی مینی پوس آن ها توفق کرد،بچه ها همگی با صف ومنظم ازماشین پیاده شدند وخانم حسینی آنهارابه طرف آلاچیق هدایت کرد.

در سقف آلاچین درست بالا سر بچه ها چند پرنده ی کوچک لانه داشتند .

حسنی از خانم مربی پرسید :جانوران درکجا زندگی می کنند؟خانم مربی گفت :محل زندگی جانوران باتوجه به نوع آنها فرق  می کند. مثلا پرندگان برای این که از باد وباران در امان باشندوبرای محاظت  از جوجه هایشان با شاخ وبرگ با لای درختان یا محل هایی مثل سقف  این آلاقچین لانه می سازند .کلاغ ،گنجیشگ،دارکوب و... تعدادی از این پرندگان هستند. بعضی جانوران هم لانه ی خود را درزیر زمین می سازند ،مانند:مار ،مارمولک ،موش کورو...

پس از این که صحبت های خانم مربی تمام شد خانم حسینی گفت :حالا بچه ها می توانند در این اطراف ودر کنار مربیان بگردند وطبیعت زیبا را ببینند.

بچه ها مشغول بازی شدند حسنی هم که پسر خوب  ودانای بود آهسته آهسته دراطراف آلاچیق می گشت که ناگهان چشمش به یک گنچیشک افتاد که بر روی شاخه ای تنها نشسته بود.حسنی به گنجیشک گفت:

گنچیشک ناز و زیبا               لونه ی تو در کجاست ؟

آقا گنجشگه زود گفت :          لونه ی من همین جاست!

حسنی نگاه کردو گفت:بله تو راست می گویی،اینجالانه ای نیست.من به لانه احتیاج ندارم.حسنی گفت:ولی الان خانم مربی گفت:پرندگان برای اینكه از برف وباران در امان با شندلانه دارند.آقاگنجیشكه گفت:من وقتی از پرواز كردن خسته شدم روی هر شاخه ای كهدلم بخواهد می نشینمدانه وغذاهم از ااین طرف وآن طرف پیدا می  كنمومی خورم شب هم یك گوشه پیدا می كنم ومی خوابم.

وقتی كه از پریدن            خسته بشم پسرجان

یا اون وقتی كه خوردم        دونه های فراوان

میرم روی یه شاخه             آهسته می نشینم

من كه لونه نمی خوام          ای دوست نازنینم

حسنی فكر كردوگفت :

اماگنجیشك زیبا              باید اینو بدونی

تو برای خوابیدن              یا هوای بارونی

باید بسازی خونه            تادر امان بمونی

تو اون راحت بخوابی         توی سرما نمونی

اماگنجیشك بلا                پر زدورفت از اونجا

به حرف های حسنی       اون گوش نداد، بچه ها 

در همین لحظه خانم مربی آمدبه طرف حسنی وگفت :پسرخوبم داری چه كار می كنی؟حسنی گفت:به آقا گنجیشكه می گفتم باید لانه داشته باشی،اما اوبدون توجه به من پرزدو رفت...!

آفرین حسنی جان ما انسان ها برای اینكه  راحت زنگی كنیم وآرامش داشته با شیم برای خودمان خانه می سازیم.درحمین لحظه خانم حسینی گفت :بچه ها آماده ی رفتن با شیمد.آن روز وقتی حسنی به خانه آمد،خیلی خوشحال بودودر اردو چیز های زیادی مربی خود یاد گرفته ود.

او توانست در باری طبیعت زیبا،درختان سرسبز وزندگی جانوران چیز های زیای بیاموزد.

روز ها به تندی می آمدومی رفت.آخرین روز  های فصل پاییز از راه رسید وهوا كمی سرد تر شده بود.

حالا حسنی هر وقت بهئمدرسه می رفتلباس های گرم تر می پوشید.

یك روز هوا ابری بود،حسنی از پشتپنچره ی اتاقش،بارش زیبای باران را نگاه می كردوقطره های باران را می دیدكه به آرامی به شیشه می خوردند.

اون روز هوا ابری بود           می بارید از آسمون

تو شهرو خیابون                  قطره ی ریز بارون  

گاهی وقت ها هم رعدوبرق،آسمان را روشن می كر د.باران كه تمام شد نا گهان:

وقتی بارون تموم شد          حسنی اون گنچیشك رو دید

كه خیس خیس شده بد        ازسرماداشت می لرزید   

طفلی مریض شده بود          عطسه می زد ،بچه ها

حسنی رفت تو ایون                اون برداشت از اونجا

حسنی با تعجب دیداین همان گنجشكی است كه در روز اردو درپارك چیتگر با او حرف زده بود.

اونو بردش تو خونه               گذاشت پیش بخاری

از اون مواظبت  گرد             تو اتاق كناری

حسنی از آقا گنجشك مواظبت كردتا او حالش خوب شد.روز ی كه گنجیشگ خواست از پیش حسنی برود گفت:

حسنی نازودانا                  به حرف تو رسیدم

این اتاق كه افتاد                تازه اینو فهمیدم

باید لونه بسازم                 بابرگ شاخه، كم كم

یه لون ی قشنگی             سفت وقوی ومحكم

یه لونه ساخت بچه ها       رویدرخت گردو

حسن كوچلو دوست داشت       بازم بربه اردو

نوی سنده وشاعر:محمود میر زایی دلاویز    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 11 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد محامد

باغ کلاس درس ما                             پرازکتاب ودفتراست

بر سر میز و نیمکت                            یک آسمان بال وپراست

معلم عزیزما                                                    راهنمای دوستی 

باسخنش گوشوده شد                         پنچره های دوستی

باز بهارتازه را                                       به باغ درس هدیه کرد

آبی آسمان چکید                                 به روی برگ های  زرد

چنین سبزدوستی                                 بردل بچه ها نشست

تخته ومیزونیمکت                                  جوانه زد شوکوفه زد  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 9 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد محامد

امروز همه ی بچه ها درمدرسه خنده روهستند وبامهربانی به یک دیگر نگاه می کنند.کلاس باروز های دیگر فرق می کند.

معلم وارد کلاس شد؛مثل همیشه سرحالو خندان،ولی امروز یک اتفاق تازه افتاده است.یک دانش آموز جدید.همراه معلم به کلاس آمد.

معلم پشت میز نشست.دانش آموز جدیدکنار معلم ایستاد.معلم سلام کرد.فرشته ها باصدای بلندگفتند:سلام.

معلم دست دانش آموز جدیدراگرفت وگفت :اسم دوست جدیدماحسین است.اواز شهرآدم هابه شهر فرشته هاسفرکرده است واز امروز درمدرسه ی فرشته ها درس می خواند .

همه ی فرشته هاتعجب کرده بودند.چگونه یک آ دم می توانددرمدرسه ی فرشته ها درس بخواند؟فرشته هابه یک دیگرنگاه می کردند.

پرنده های رنگ گارنگ ،روی درختان بلند وسبزنشسته اندوآواز می خوانند.

بوی گل های سرخ ،تمام شهر را پر کرده اند .در این شهر،همه خوشحال هستند.این جا شهرفرشته هاست.

بچه هاباجیک  جیک گنجیشگ هاوآواز بلبل های جوان از خواب بیدار می شوندوبالبخند پدرو مادرسلام می کنند.امروز بچه ها خوشحال تر ازهمیشه هستند.

بچه هالباس هایشان رامرتب می پوشند .ودقت می کنند که لباس هایشان کثیف نباشندبعد به مدرسه ی فرشته ها راه می افتند.

معلم که از نگاه فرشته ها فهمیده بودچه سئوالی دارندگفت:فرشته های خوبم!حسین یک آدم منظم وخوش اخلاق استوچون همیشه لباس مرتب وتمیز می پوشد.توانسته استبه مدرسه ی فرشته ها بیاید.

فرشته ها با حسین دوست شدندوچون حسین خیلی خوش اخلاق بود،همه ی فرشته ها او را دوست داشتند.

همه ی فرشته هادعا کردندکه بچه های بیشتری بتوانند به مدرسه ی فرشته ها بیایند تا آن ها دوست های  بیشتری داشته باشند.

این بود داستان شهر خوب بچه ها 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 9 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد محامد


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد محامد
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی